Time Message six Grade 1 Term One 2023

There are 3 messages, one for each language English, isiXhosa, Afrikaans. Please scroll to the language of your choice.

 

 

Time Grade 1

Message 6

Click below to listen to the text

 

 

TIME IBanga loku-1

Wesi- 6

Cofa apha ngezantsi ukumamela isicatshulwa

Ukuba umntwana wakho akakwazi ukuxela inani lamachaphaza abonakala ngaphezulu kwidayisi, mncedise ukuze abale inani lamachaphaza ngokuchukumisa ichaphaza ngalinye xa elibala. Kubalulekile ukuncedisa abantwana ngokufunda idayisi nangokuhamba inani elichanekileyo lezithuba ukuze baqonde ukuba enyanisweni inani ngalinye likhulu okanye lincinane kangakanani.

 

 

TIME Graad 1

Boodskap 6

Klik hieronder om na teks te luister

As jou kind nie kan sê wat die getal is waarop waarop ’n dobbelsteen land nie, kan jy jou kind help om die aantal kolletjies te tel deur aan elke kolletjie te raak terwyl julle tel. Wanneer jy kinders help om die getalle op ’n dobbelsteen te lees en die korrekte aantal plekke aan te skuif, leer hulle hoe groot of hoe klein elke getal werklik is.