TIME IBakala R

Umyalezo woku-1

 

Ngoku ke LIXESHA lokuba sifunde kunye kwindawo enomtsalane nezakwakha ubuhlobo.

Cofa apha ngezantsi ukumamela isicatshulwa

Iwotshi iyancinciza ngoku kwaye sele lifikile ixesha lokuba wena nomntwana wakho nonwabe futhi nifunde kunye kule nkqubo iTIME. Nikunye nomntwana wakho, khangelani indawo ethe cwaka, neniza kukhululeka xa nihleli kuyo nize nibeke bucala imizuzu engama-20 eniza kusebenza ngayo kunye ngaphandle kweziphazamiso.Read More

 

 

TIME IBakala R

Umyalezo wesi-2

 

Amabali akwiiNcwadi eziNcinci anezivakalisi ezilula ezihambelana nemifanekiso kwiphepha ngalinye. Ungaziqokelela uze uzigcine kwinto onokuzifaka kuyo ukuze umntwana wakho abe nethala lakhe elincinci leencwadi aza kulonwabela nanini na xa efuna. Iincwadi ezincinci zenza ukuba ixesha lamabali libe mnandi!

Cofa apha ngezantsi ukumamela isicatshulwa

Wakuba ugqibile ukuyisonga incwadi encinci, yityhile uze uncokole kunye nomntwana wakho ngomfanekiso ngamnye. Emva koko, funda isihloko sencwadi kunye nezivakalisi kwiphepha ngalinye. Wakhombe amagama njengokuba uwafunda. Mkhuthaze umntwana wakho ukuba abalise kunye nawe ibali ukuba uyafuna.

Xa ugqibile ukufunda, mbuze umntwana wakho ukuba yiyiphi eyona nto ayithande kakhulu kule ncwadi. Ngokutyhila incwadi, utsho afunde ukuba kunjani ukuba ngumntu ofundayo!

Ividiyo: Uyisonga njani incwadi encinci

 

 

TIME IBakala R

Umyalezo wesi-3


Ninomntwana wakho sebenzisani idayisi leTIME niziqhelanise nokubala

Cofa apha ngezantsi ukumamela isicatshulwa

Ithuba ngalinye emntwaneni omncinci, iba lithuba lokufunda. Xa usonga usenza idayisi, mchazele umntwana wakho yonke into oyenzayo. Angakuncedisa afake iglu kwiindawo eziza kufuna ukuncanyathiselwa zidityaniswe futhi ke mhlawumbi angafuna nokufaka umbala emachokozeni okanye awahombise.

Mcele umntwana wakho ukuba aphose idayisi aze aphathe amachokoza kwicala ledayisi elijonge phezulu. Emva koku ke mncedise ukuba abale inani lamachokoza. Umntwana wakho ke uza kufunda ngamanani nokubala ngoko ke mncedise kakuhle futhi ungalindeli ukuba iimpendulo zakhe ziza kuchaneka zonke.

Ninomntwana wakho zamani ukuphatha ichokoza ngalinye, niwabale kunye nomntwana wakho uze ke umcele ukuba enze into efana nokuqhwaba izandla, ukutsiba, ukunqwala iintloko okanye ukubetha itafile abonise ukuba mangaphi amachokoza eniwabale kunye.

Umzekelo, amachokoza amathathu athetha ukuqhwaba kathathu okanye ukutsiba kathathu. Chithani imizuzu embalwa nisenza lo msebenzi. Ungaqhwaba okanye utsibe nomntwana wakho ukuze ube lula futhi umonwabise lo msebenzi.

Ividiyo: Uyenza njani idayisi

 

 

TIME IBakala R

Umyalezo wesi-4


Ukubhala nokuzoba kufuna umntu acinge futhi acwangcise, kuyabonwabisa abantwana kwaye ngumsebenzi wokwenyani wengqondo!

Cofa apha ngezantsi ukumamela isicatshulwa

Xa abantwana bezoba batsho baqonde ukuba into eyinyani inako ukwenziwa ephepheni ibe ngumfanekiso. Eli ke linyathelo elibalulekileyo kubantwana abancinci. Xa umntwana eqalisa ukuzoba okukuqala, angenza nje imitshithi ephepheni. Kubalulekile ke ukubakhuthaza nokubaxhasa abantwana kwesi sigaba.

Akufunekanga ukuba uyigxeke imizobo yabo okanye ubayalele ukuba bayiphucule ngokuthi bakope owakho umzobo. Kuthatha ixesha elide ukufunda isakhono esitsha kwaye kufuneka ubani aziqhelanise nesi sakhono kwindawo ekhuselekileyo. Ukuba siyabahleka abantwana xa benze impazamo okanye sibahlaze, abazukukwazi ukuba nesibindi sokuphinda bazame kwakhona.

Mncedise umntwana wakho acinge ngento anqwenela ukuyizoba uze umyeke ke azame. Angasebenzisa amarhoqololo nezinto ezimele oonobumba futhi ke oku kulungile. Ukubhala komntwana wakho kuza kukhula njengokuba lihamba ixesha ngoko ke mncome ze umkhuthaze kakhulu kuhambo lwakhe lokuba ngumbhali.

Abantwana bayavuya xa abantu abadala besenza kunye nabo umsebenzi. Ncokola nomntwana wakho ngemizobo yakhe nangamalinge akhe okubhala. Mbuze imibuzo eza kudala incoko. Oku kuza kunceda ekukhuliseni isigama somntwana wakho futhi kuvule nethuba lokuba umntwana azingce ngento ayenzileyo.

 

 

TIME IBakala R

Umyalezo wesi-5


Abantwana abancinci bayafunda kuyo yonke into abayibonayo nabayivayo ngoko ke kubalulekile ukubancedisa kwisakhono sokujonga nokumamela ngenyameko. Imidlalo yokujonga nokumamela ivulela umntwana amathuba okuziqhelanisa nokuphulaphula.

Cofa apha ngezantsi ukumamela isicatshulwa

Abantwana kufuneka baziqhelanise nokuba ngabaphulaphuli bokwenene. Xa abantwana benesakhono sokuphulaphula esilungileyo, banako ukuyiqonda ethethwa ngumntu, banako ukulandela imiyalelo kwaye banako nokwenza imisebenzi bayigqibe.

Izakhono ezilungileyo zokuphulaphula nokujonga ziza kumnceda umntwana ayenze ngempumelelo imisebenzi yaseklasini. Okubaluleke kakhulu, ukukwazi ukuva umahluko kwizandi zamagama sisakhono ekufuneka abantwana abancinci benaso xa beqalisa ukufunda ukubhala kunye nokulesa.

 

 

TIME IBakala R

Umyalezo wesi-6


Dlalani umdlalo wealfabhethi – le yindlela eyonwabisayo aza kufunda ngayo ukuba banjani oonobumba bealfabhethi umntwana wakho futhi afunde nokuba unobumba ngamnye unesandi esinjani. Thatha ixesha elaneleyo, ungangxami khonukuze nonwabele ukufunda kunye nomntwana wakho.

 

 

 

TIME IBakala R

Umyalezo wesi-7


Khawukhe ukhangele indawo ethe cwaka neniza kuhlala kakuhle kuyo. Yijonge yonke imisebenzi phambi kokuba ubekele bucala imizuzu engama-20 yokusebenza nomntwana wakho. Eli ke lixesha elizolileyo lokufunda oza kuthi ukhulise ngalo ukuzithemba komntwana wakho ngokuthi uphawule wenjenje “Ndiyayithanda indlela ocinga ngayo, zama ukuqhubeka uza kuyichana”.

Cofa apha ngezantsi ukumamela isicatshulwa

Ukufunda ukubhala oonobumba kunye namanani iileta kufuna ukuba umntu aziqhelanise kangangoko anako. Kuyabonwabisa kwaye kuyabanceda kakhulu abantwana ukubhala oonobumba namanani ngezixhobo ezahlukileyo, bangasoloko besebenzisa iipensile namaphepha.

Ningasebenzisa uluthi nibhale ngalo esantini okanye umnwe nibhale kwitreyi enerayisi okanye eneswekile. Ningayisebenzisa kanti netshokhwe nibhale ngayo edongeni okanye phantsi kwindawo eqinileyo. Kulula, kuyakhawuleza ukwenziwa kwentlama yokudlala kwaye intlama yokudlala yenye indlela eyonwabisayo yokuziqhelanisa nokwakha oonobumba kunye namanani. Khumbula ke, uza kuyifumana iresiphi elula yokwenza intlama yokudlala kwipowusta yabazali yeTIME.

 

 

TIME IBakala R

Umyalezo wesi-8


Ukuzoba nokubhala zindlela ezibalulekileyo zomntwana wakho ezincedisana nokuvelisa iingcinga neembono zakhe. Mnike ithuba elaneleneyo lokwenza oku khonukuze abone indlela othi ukusebenzise ngayo ukubhala wena xa usenza izinto zakho zesiqhelo. Ezi zinto zingaquka ukubhala uluhlu lwezinto oza kuzithenga, amakhadi omhla wokuzalwa, imiyalezo eya kutitshala kunye nemiyalezo ehanjiswa ngefoni.

Cofa apha ngezantsi ukumamela isicatshulwa

Abantwana bayakuthanda ukuzoba! Bancome ubakhuthaze kuwo onke amalinge abo okuzoba kuba bafunda ukuchaza into abayicingayo okanye indlela abaziva ngayo. Bonisa umdla nokuba umzamo wakhe wokuqala wokubhala ukhangeleka ingamarhoqololo uze usebenzise eli thuba uncokole kunye nomntwana wakho.

Ukuncokola naye ngento ayizobayo nayibhalayo kuza kumenza abone ukuba into aza kuyithetha ibalulekile kwaye uyayincoma. Oku ke kuza kukhulisa ukuzithemba kuye ze afune ukuqhubekeka nokuzoba kunye nokubhala. Kwakhona kuza kumnceda alungele izakhono aza kuzisebenzisa esikolweni. Nceda ukhumbule ukukhulisa ukuzithemba komntwana wakho, ukusebenzisa ulwimi olungekho ngqwabalala nokusebenzisa ulwimi olukhuthazayo xa nincokola ngemizobo nokubhala kwakhe.

 

 

TIME IBakala R

Umyalezo we-9


Abantwana bayakonwabela ukwabelana ngezimvo zabo futhi bayavuya xa abantu abadala abahleli nabo bebonisa umdla kwinto abayithethayo. Amabali emifanekiso emiKhulu inika umntwana wakho ithuba lokufunda amagama amatsha aze abuze imibuzo futhi afumane nethuba lokukhulisa isakhono sakhe sokucinga nokuqiqa.

Cofa apha ngezantsi ukumamela isicatshulwa

Xa wena nomntwana wakho nisebenza kunye kwibali lomfanekiso omKhulu, nceda usebenzise imibuzo esikunike yona khonukuze uvuselele ngayo incoko emalunga nezinto azibonayo. Incoko ethe gabalala engafuni zimpendulo ezingu ‘ewe’ okanye u ‘hayi’ iya kubaluncedo ekukhuliseni isakhono solwimi somntwana wakho. Mkhuthaze umntwana wakho ukuba ancokole ngezinto ezisemfanekisweni nendlela ezimkhumbuza ngayo ngamava akhe.

Ungazama ukusebenzisa eminye yale mibuzo ilandelayo: Kuza kwenzeka ntoni xa…?
Chaza ukuba kutheni ucinga njalo. Ucinga ntoni ngale nto?
Eyona ndawo ndiyithandayo yi…Khwandichazele ngeyona ndawo wena oyithandayo.
Le nto indikhumbuza ngexesha…Yiyiphi enye into ekukhumbuza yona le nto?

Akusoloko kulula emntwaneni ukuchaza iingcinga zakhe ngoko ke mnike ixesha lokucinga ngento ayibona emfanekisweni ze ayichaze ngamazwi akhe. Mncome, nokuba xa ephendula ubiza nje igama elinye.

 

 

TIME IBakala R

Umyalezo we-10


Umdlalo wokulinganisa, ofana nomdlalo wevenkile okanye wokupheka, yindlela eyonwabisayo yokucinga ukuba kunjani ukuba ngabanye abantu abathatha inxaxheba kwimisebenzi eyahlukileyo. Umdlalo wokulinganisa uyabancedisa abantwana ukuba baqonde ilizwe abahleli kulo kunye nezinto abazibona zisenzeka. Uphinda ubancedise ekubeni babe nomfanekiso ngqondweni wamava ahlukileyo abanokuncokola okanye babhale ngawo.

Cofa apha ngezantsi ukumamela isicatshulwa

Abantwana abaselula bayakonwabela kakhulu ukubalisa amabali besebenzisa umdlalo wokulinganisa. Ukudlala ngolu hlobo ke kuyabanceda bacinge futhi baqonde ilizwe abahleli kulo.

Ukubalisa amabali kuphinda kubancede bakwazi ukuphuhlisa imifanekiso-ntelekelelo yabo. Ukudlala ngolu hlobo kukhuthaza abantwana ukuba bazenzele umfanekiso ntelekelelo wamabali abanokuwabalisela abanye abantu ze ekugqibeleni bawabhale.

Umdlalo wokulinganisa wonwabisa ngakumbi ke xa umntwana wakho eneepropu ezihambelana nebali abalilinganisayo. Ukuba umntwana wakho wenza ngathi wenza isuphu, kufuneka asebenzise into enkulu emile okwesangqa, efana nembiza yokupheka isuphu ze asebenzise uluthi enze ngalo icephe lesuphu.

Izinto ezincinci ezifana namagqabi okanye imifanekiso yemifuno zingagalelwa embizeni zizanyiswe ngeli xesha besenza ngathi bayapheka ngokwendlela abenza ngayo abantu abadala emakhaya.

 

 

TIME IBakala R

Umyalezo we-11


Ukumncedisa umntwana wakho ekuphuhliseni izakhono ezilungileyo zokukhumbula kubaluleke kakhulu kuyo yonke into aza kuyifunda esikolweni nasekhaya. Ukudlala imidlalo yokukhumbula yindlela eyonwabisayo yokukhulisa ezi zakhono. Nikanani amathuba nomntwana wakho nilungiselele ukudlala umdlalo wokukhumbula khonukuze ubone indlela aza konwaba ngayo xa nawe udlala naye lo mdlalo. Uze ukhumbule ukuba nidlalela ukuzonwabisa hayi ukuba niphumelele.

Cofa apha ngezantsi ukumamela isicatshulwa

Ubusazi ukuba ingqondo iyafana nesihlunu kwaye ke njengazihlunu zonke nayo iyafuna ukulolongwa ukuze yomelele futhi ibe sempilweni? Ukufundisa abantwana ukuba basoloko bephaphile futhi baqaphele izinto abazibonayo sisakhono sobomi esibalulekileyo kwaye.

Oku ke kwenza ukuba ingqondo ikwazi ukuziqhelanisa nokukhulisa izakhono zokukhumbula. Ningayidlala imidlalo yokukhumbula nokuba wenza imisebenzi yakho yemihla ngemihla. Mcele umntwana wakho ukuba ajonge ngenyameko xa nisuka esikolweni nisiya ekhaya. Qaphela izinto ezithile ezimbalwa kwindlela enihamba ngayo.

Nakufika ekhaya khawumbuze umntwana wakho, “Ingaba usawukhumbula ukuba ubunjani umbala wemoto ebidlula kuthi ngokuya besihamba sisuka esikolweni? “Sidlule ngakwindlu kaMakazi uMina. Ingaba kanene unjani umbala wendlu kaMakazi uMina?” “Ingaba kuye kwafuneka siwele indlela kanene ukuze sifike ekhaya?

TIME IBakala R

Umyalezo we-12


Abantwana abancinci bayafunda kuyo yonke into abayivayo nabayibonayo kwindawo abahleli kuyo ngoko ke kubalulekile ukubancedisa ekukhuliseni isakhono sabo sokujonga nesokuphulaphula ngenyameko. Xa abantwana benesakhono sokuphulaphula esilungileyo batsho bayiqonde into ethethwa ngumntu, balandele imiyalelo futhi bayigqibe nemisebenzi.

Cofa apha ngezantsi ukumamela isicatshulwa

Ubusazi ukuba abantwana bakufunda lula ukubhala nokufunda xa besazi ukuba amagama esiwasebenzisa xa sithetha akhiwe zizandi ezahlukileyo? Ukukwazi ukuva umahluko kwizandi zamagama sisakhono esibaluleke kakhulu kubantwana abancinci xa beqala ukufunda ukubhala nokufunda. Abantwana baza kukwazi ukuva izandi zamagama ezisekuqaleni.

Oku ke kuza kusebenza njengesikhokelo sokuthekelela ukuba lithini igama. Xa igama linomfanekiso umntwana wakho uza kusebenzisa umfanekiso njengesikhokelo esiza kumnceda azi ukuba lithini igama. Kubaluleke kakhulu ke ukusebenzisa izandi zoonobumba, umzekelo, ‘a’ kwigama ‘amathanga’ okanye u ‘d’ ku ‘dada’.

 

 

TIME IBakala R

Umyalezo we-13

Umdlalo woonobumba wenyoka uncedisa abantwana ukuba baphulaphule baze bachonge kwigama isandi ekugxilwe kuso ze emva koko bakhangele unobumba obhaliweyo owenza eso sandi.

Cofa apha ngezantsi ukumamela isicatshulwa

Xa abanye abantwana besenzisa idayisi banokubiza inani elingachanekanga elivezwe lidayisi. Mncedise ke umntwana wakho nibale kunye amachokoza abonisa inani ngokuthi niphathe ichokoza ngalinye njengokuba ewabala.

Basenokuphinda babale ngokungachanekanga xa behambisa into yokubala kwibhodi. Ukuba umntwana wakho uyihambisa kwizithuba ezininzi okanye kwezimbalwa okanye uyazitsiba ezinye xa ebala, mncedise ahambise ngokucotha asuke kwenye ibhloko aye kwenye nize nime xa ehambise kwizithuba ezichanekileyo. Ukuncedisa abantwana ukuba bakwazi ukufunda idayisi nokuhambisa into yokubala kwizithuba ezichanekileyo kubalulekile kuba kuyamnceda umntwana abone ukuba inani ngalinye lingakanani.

 

 

 

TIME IBakala R

Umyalezo we-14


Zama ukulungiselela umntwana wakho indawo eniza kukhululeka, futhi nikhuthazeke xa nisebenzela kuyo. Oko kuza kumnceda akwazi ukumilisela ingqondo yakhe ngokulula ngelixa ekonwabele ukwenza imisebenzi.

Cofa apha ngezantsi ukumamela isicatshulwa

Imisebenzi yeTIME ingenziwa naphi na, okubalulekileyo kukuba umntwana asebenzele phezu kwendawo eqinileyo. Xa ungenayo itafile, usenokusebenzisa itreyi, ikhadibhodi okanye incwadi eneqweqwe eliqinileyo abeke phezu kwayo iphepha lomsebenzi. Kufuneka ukhumbule ke ukuba abantwana bacinga ngcono, baphulaphule ngcono futhi bakwazi ukugxila kwinto abayenzayo ngcono xa ecinyiwe umabonakude (iTV) okanye unomathotholo xa besebenza.

Sizibonile iifoto neevidiyo ezintle ezibonisa indlela abonwaba nabazithemba ngayo abantwana xa abazali bebancoma bebakhuthaza ngemizamo nangomsebenzi abawenzayo. Xa umntwana wakho ephendula imibuzo esebenzisa igama elinye okanye amagama ambalwa, nceda uyamkele loo mpendulo. Akubalulekanga ukuba umntwana wakho ayiphendule yonke imibuzo ngesivakalisi esipheleleyo okanye akope izivakalisi zakho. Kufuneka umntwana wakho asoloko elonwabela ixesha elikhethekileyo lokufunda kunye nawe.

 

 

TIME IBakala R

Umyalezo we-15


Ukufunda ukuzoba nokubhala oonobumba kunye namanani kufuna ukuba umntu abe nexesha elininzi lokuziqhelanisa. Kubalulekile ke ukuba abantwana bafundiswe indlela yokubumba oonobumba namanani ngendlela echanekileyo.

Click below to listen to text

Khawukhe uzame ukufumanisa ukuba umntwana wakho ukufunda njani ukubhala unobumba kunye nenani ngalinye eklasini khonukuze nawe umfundise ngolo hlobo ekhaya. Jonga iithempleyithi zoonobumba nezamanani kwipekhi yakho yemisebenzi kuba ziza kukukhokela. Qala echaphazeni elikwithempleyithi.

Landela icala eliya ngakulo utolo ungayisusi ephepheni ikhrayoni yakho. Ukuba kufuneka zimbini iintshukumo zokubumba unobumba okanye inani, phinda uyibeke kwichaphaza lesibini ikhrayoni yakho uze ulandele kwakhona icala eliya ngakulo utolo ungayisusanga ephepheni ikhrayoni yakho. Umntwana wakho angaziqhelanisa amaxesha amaninzi esebenzisa umbala owahlukileyo kwixesha ngalinye. Xa esenza oku ke umntwana wakho, wenza unobumba ongumnyama.

 

 

 

TIME IBakala R

Umyalezo we-16


IRekhodi yeMisebenzi yindlela yokukhuthaza umntwana wakho futhi ikwayindlela yokunika ingxelo kutitshala womntwana wakho.

Click below to listen to text

Xa umntwana wakho ewugqibile umsebenzi, mncome uze umcele ukuba afake umbala kwinkwenkwezi ehambelana naloo msebenzi.

Oku ke kuza kumkhuthaza umntwana wakho ekubeni aqhube futhi afune ukuzama ukwenza izinto ezintsha. Nakuyigqiba imisebenzi ekwipekhi yithumele kutitshala irekhodi yemisebenzi. Kaloku kubalulekile ukuba utitshala abone ukuba uqhuba njani ekufundeni ekhaya umntwana wakho.

TIME IBakala R

Umyalezo we-17


Abantwana bafunda kakhulu xa bedlala futhi bonwabile.

Click below to listen to text

Umntwana wakho ufunda izinto ezininzi xa edlala imidlalo eneentshukumo. Izihlunu zakhe ezincinci nezikhulu ziyomelela ngelixa afunda amagama amatsha neentshukumo ezintsha. Bafunda ukumamela ze balandele imiyalelo kwaye bakwafunda nokunikana amathuba.

Ukudlala kuyamnceda akwazi ukukhulisa isakhono sokuyila, umntwana wakho, futhi akwazi nokusebenzisa umfanekiso ngqondweni. Zama ukunika umntwana wakho amathuba amaninzi okuzidlalela yedwa nawokudlala nabanye. Bangazidlalela ngaphakathi endlwini okanye phandle, okanye balandele imiyalelo nemigaqo elula.

TIME IBakala R

Umyalezo we-18


Nize nikonwabele ukuphulaphula ibali elithi, Isipho sikaSisanda.

Cofa apha ngezantsi ukumamela ibali kwaye ucofe ku + ukonyusa ubungakanani bokubhaliweyo

TIME IBakala R

Umyalezo we-19


Ukukhangela ixesha elilungele ukufunda kunye

Click below to listen to text

Ingaba ukufumanisa kunzima ukudala ixesha lokuxhasa ukufunda ekhaya? Uyakufumanisa ke ukuba ixesha elilungileyo lokusebenza nomntwana wakho lelasemva kwesikolo okanye emva kwemini. Abazali kunye nabantu abagcina abantwana bafika ekhaya ngorhatya.

Oku kuthetha ukuba kufuneka umkhuthaze umntwana wakho ukuba enze imisebenzi yeTIME ngexesha ubhuti okanye usisi wakhe omdala esenza owakhe umsebenzi. Usenokuzama phambi kokuba nilale xa sele nigqibe ukwenza yonke into kodwa ke ningasebenzi xa ubona ukuba umntwana wakho udiniwe. Ikhaya ngalinye lahlukile kwaye ninosapho lwakho niza kuyibona eyona ndlela kunye nexesha elilungileyo.

TIME IBakala R

Umyalezo we-20


Ukunceda umntwana wakho akwazi ukumilisela ingqondo

Click below to listen to text

Amakhaya ethu asoloko exakekile. Xa uqwalasela ukuba umntwana wakho akakwazi ukumilisela ingqondo xa ezoba okanye ebhala kufuneka umkhuthaze ngokuthi ujonge le nto sele eyenzile uthi, “Ndiyayithanda le nto uyenzayo! Ucinga ukuba uza kwenza ntoni apha?” uze ke emva koko ukhombe into elandelayo amele kukuyenza. Ukuba umntwana wakho umbona engayimiliselanga ingqondo ngexesha lebali okanye ngexesha lomsebenzi wokuphulaphula ungenza oku kulandelayo:

  • yiphinde kakuhle into ogqiba ukuyithetha
  • mkhumbuze ukuba imbalwa imibuzo eseleyo phambi kokuba nigqibe
  • mchazele ukuba usebenza kakuhle nangona ngamanye amaxesha kunzima ukuba amilisele ingqondo kwinto ayenzayo.

TIME IBakala R

Umyalezo we-21


Ukuze abantwana bakwazi ukufunda nokubhala kufuneka bazi indlela abakhangeleka ngayo oonobumba kwaye kufuneka bazi nesandi esenziwa ngunobumba ngamnye.

Click below to listen to text

Khomba kumfanekiso okwitshathi yealfabhethi uze uphulaphule indlela esibizwa ngayo isandi sokuqala okanye eso kugxilwe kuso.

Ukuze uqiniseke ukuba isandi ngasinye usibiza kakuhle, likhwaze igama xa ulibiza ukuze isandi esenziwa ngunobumba sicace kuwe. Khawukhe ukuzame ke oku!

TIME IBakala R

Umyalezo we-22


Nize nonwabele kunye ukuphulaphula ibali elithi: ‘UBoo, inja yomdlalo’.

Click below to listen to text

TIME IBakala R

Umyalezo we-23


Akufunekanga ude ube ungutitshala.

Click below to listen to text

Ukwenza imisebenzi yeTIME ekhaya kunceda umntwana wakho ukuba aziqhelanise nezakhono azifunde esikolweni. Xa esebenza umntwana wakho, mkhuthaze xa ebonisa inkqubela-phambili uze uchithe ixesha elincinci kwiimpazamo azenzayo. Ungamkhuthaza ngolu hlobo, “Uzame kakuhle ke.” okanye “Mhle ke lo msebenzi.”

Okanye “Phinda uzame sele uza kuyichana impendulo.” Ukuba umntwana wakho ufumana ubunzima ekwenzeni into ethile, nceda wazise utitshala wakhe malunga nayo yonke into oyiqaphelayo xa nisebenza ekhaya. Utitshala uza kuyivuyela kakhulu into yokuchitha kwakho ixesha nomntwana wakho futhi uza kukwazi ukumnceda umntwana wakho xa efuna ukuxhaswa.

TIME IBakala R

Umyalezo we-24


Umdlalo wooNobumba kuManyathelo unceda abantwana batsho bakwazi ukutshatisa indlela akhangeleka ngayo unobumba kunye nesandi esenziwa ngunobumba lowo.

Click below to watch video of how to play the game.  Please find the game board in the Time materials pack that you already have received.

TIME IBakala R

Umyalezo we-25


Bukelani ividiyo yenkwenkwana encinci ezama ukuzibhalela amagama. Le nkwenkwana izithembile ke kwaye inqwenela ukubhala iingcinga zayo ephepheni. Iyazi ukuba abanye oonobumba bakhangeleka njani kwaye iyazi nokuba unobumba ngamnye unesandi sakhe. Kusafuneka ke ukuba le nkwenkwana ifunde abanye oonobumba kodwa ke kucacile ukuba sele isendleleni yokuba ngumbhali wokwenene!

Click below to watch video.

TIME IBakala R

Umyalezo we-26


Uqhube kakuhle! Wena ungowenani kumawakawaka eentsapho asebenzisa inkqubo yokufunda ekhaya, iTIME. Sikuvuyele kakhulu ukuhamba olu hambo kunye nawe kwaye sinethemba lokuba siza kuphinda sikubone kwinkqubo yeTIME yebanga loku-1 ngomnyaka wama-2022!

Click below to listen to text

Abazali basichazele ukuba izixhobo zokufunda zeTIME zibancede kakhulu batsho bafumane ixesha lokusondelelana nabantwana babo. “Ezi pekhi zisinceda ukuba sibe nexesha elizolileyo kunye nabantwana bethu,” utshilo omnye wabazali. “Siyabulela kakhulu kwiTIME, nditsho ndamazi ngcono umntwana wam.”

Izixhobo zeTIME zincedise ekwakheni umntwana owonwabileyo, ozithembe kakhulu nokwazi ngcono ngoku ukumilisela ingqondo yakhe kwinto ayenzayo. Omnye umzali uthe, “Ngoku umntwana wam undamkela ngokundinika umsebenzi wakhe wesikolo ekumele awenze, xa ndifika ekhaya ndivela emsebenzini. Uyakwazi ngoku ukuyilandela kakuhle imiyalelo. Uyancokola kakhulu kunakuqala, uyadlala kwaye ukhululekile.”
Siyathemba ukuba inkqubo yeTIME ikuncedile nawe kwaye singavuya xa sinokukhe sive kuwe malunga nayo. Khululeka, ungoyiki ukwabelana nathi ngeengcinga zakho malunga nale nkqubo kwicandlelo leTIME, elikwiwebhusayithi yethu yakwaWordworks.