TIME IBakala 1

Umyalezo woku-1

 

Ngoku ke LIXESHA lokuba sifunde kunye kwindawo enomtsalane nezakwakha ubuhlobo.

Cofa apha ngezantsi ukumamela isicatshulwa

Iwotshi iyancinciza ngoku kwaye sele lifikile ixesha lokuba wena nomntwana wakho nonwabe futhi nifunde kunye kule nkqubo iTIME. Nikunye nomntwana wakho, khangelani indawo ethe cwaka, neniza kukhululeka xa nihleli kuyo nize nibeke bucala imizuzu engama-30 eniza kusebenza ngayo kunye ngaphandle kweziphazamiso.Read More